Allmänna villkorArtikel 1 - Definitioner

I dessa villkor ska följande termer ha följande innebörd:

ångerfrist: Den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;

Konsument: en fysisk person som inte handlar i utövandet av ett yrke eller en affärsverksamhet och som ingår ett distansavtal med näringsidkaren;

Dag: kalenderdag;

Varaktighetstransaktion: ett distansavtal som avser en serie produkter. och/eller tjänster, vars leverans- och/eller inköpsskyldighet är spridd över tiden;

Varaktigt medium: varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller näringsidkaren att lagra information som är riktad till honom eller henne personligen på ett sätt som gör det möjligt att i framtiden ta del av den lagrade informationen och återge den i oförändrad form.

Ångerrätt: Möjlighet för konsumenten att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;

Företagare: en fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans;

Distansavtal: ett avtal där man uteslutande använder sig av en eller flera tekniker för distanskommunikation inom ramen för ett system som näringsidkaren organiserar för distansförsäljning av varor och/eller tjänster, fram till och med den tidpunkt då avtalet ingås;

Teknik för kommunikation på distans: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företagaren befinner sig i samma rum samtidigt.

Allmänna villkor: Företagarens nuvarande allmänna villkor.

Artikel 2 - Företagarens identitet

Företagsnamn: HG Branding
Handelskammarens nummer: 86130609
Momsregistreringsnummer: NL004194572B64
Adress: Balkendwarsweg 1 9405PT Assen
Email: info@nuova.se

Artikel 3 - Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från näringsidkaren och för alla distansavtal och beställningar som ingås mellan näringsidkaren och konsumenten.

Innan distansavtalet ingås ska texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges att de allmänna villkoren finns tillgängliga för genomläsning hos näringsidkaren och att de ska skickas kostnadsfritt till konsumenten så snart som möjligt, på konsumentens begäran.

Om distansavtalet ingås elektroniskt får texten till dessa allmänna villkor, i motsats till vad som sägs i föregående stycke och innan distansavtalet ingås, göras tillgänglig för konsumenten på elektronisk väg på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra dem på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansförsäljningsavtalet ingås anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de ska skickas till konsumenten kostnadsfritt på dennes begäran, antingen elektroniskt eller på annat sätt.

Om särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor, ska andra och tredje stycket tillämpas analogt, och i händelse av motstridiga allmänna villkor kan konsumenten alltid åberopa den tillämpliga bestämmelse som är mest fördelaktig för honom eller henne.

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid någon tidpunkt är ogiltiga eller helt eller delvis upphävda, kommer avtalet och dessa villkor att förbli i kraft i övrigt och bestämmelsen i fråga kommer utan dröjsmål att ersättas, i ömsesidigt samråd, med en bestämmelse som så nära som möjligt närmar sig innebörden av den ursprungliga bestämmelsen.

Situationer som inte regleras av dessa allmänna villkor ska bedömas "i andan" av dessa allmänna villkor.

Eventuella tvetydigheter om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor ska tolkas "i andan" av dessa villkor.

Artikel 4 - Erbjudandet

Om ett erbjudande är tidsbegränsat eller omfattas av villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.

Erbjudandet är utan förpliktelser. Företagaren har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att möjliggöra en korrekt bedömning av

konsumentens erbjudande. Om företagaren använder sig av bilder, ska dessa vara en sann återspegling av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet binder inte entreprenören.

Alla bilder, specifikationer och uppgifter i erbjudandet är vägledande och kan inte utgöra grund för ersättning eller upplösning av kontraktet.

Bilderna av produkterna är en sann representation av de produkter som erbjuds. Företagaren kan inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar produkternas faktiska färger.

Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt följande:

priset, med undantag för tullklareringskostnader och importmoms. Dessa extra kostnader ska betalas av kunden på dennes bekostnad och risk. Post- och/eller kurirtjänsten ska använda sig av den särskilda ordningen för post- och kurirtjänster när det gäller import. Denna förordning gäller om varorna importeras till EU:s destinationsland, vilket är fallet här. Post- och/eller kurirföretaget kommer att ta ut momsen (tillsammans med eller utan tullklareringsavgift) från mottagaren av varorna;

eventuella fraktkostnader;

hur avtalet ska genomföras och vilka åtgärder som krävs för detta;

Tillämpligheten eller inte av ångerrätten;

Metod för betalning, leverans och genomförande av avtalet;

Tidsfristen för att acceptera erbjudandet eller den period inom vilken företagaren garanterar priset;

Nivån på avgiften för distanskommunikation om kostnaderna för användning av medel för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den ordinarie grundavgiften för det använda kommunikationsmedlet;

Om avtalet arkiveras efter det att det har ingåtts och, i så fall, på vilket sätt konsumenten kan ta del av det;

Det sätt på vilket konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera de uppgifter som han eller hon lämnat i samband med avtalet och, om så önskas, korrigera dem;

Alla andra språk än nederländska på vilka avtalet kan ingås;

De uppförandekoder som näringsidkaren omfattas av och det sätt på vilket konsumenten kan ta del av dessa uppförandekoder elektroniskt;

och distansavtalets minimilängd om det rör sig om en förlängd transaktion.

Valfritt: tillgängliga storlekar, färger och material.

Artikel 5 - Avtalet

Med förbehåll för vad som anges i punkt 4 ingås avtalet vid den tidpunkt då konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de fastställda villkoren.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska företagaren omedelbart bekräfta mottagandet av det elektroniska godkännandet av erbjudandet. Så länge som företagaren inte har bekräftat mottagandet av detta godkännande kan konsumenten häva avtalet.

Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra den elektroniska överföringen av uppgifter och garantera en säker webbmiljö. Om konsumenten har möjlighet att betala elektroniskt ska företagaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Företagaren kan - inom de rättsliga ramarna - ta reda på konsumentens förmåga att fullgöra sina betalningsskyldigheter samt alla de fakta och faktorer som är viktiga för att ingå ett sunt distansavtal. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att vägra en beställning eller ansökan eller att ställa särskilda villkor för genomförandet.

Företagaren ska bifoga följande information till produkten eller tjänsten, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt sätt på en varaktig databärare:

 1. Besöksadress till näringsidkarens affärsställe där konsumenten kan lämna in klagomål;
 2. Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller ett tydligt uttalande om att ångerrätten inte är tillämplig;
 3. information om garantier och befintlig service efter försäljning;
 4. de uppgifter som avses i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte företagaren redan har lämnat dessa uppgifter till konsumenten innan avtalet genomförs;
 5. Kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är obestämt.

Vid en utökad transaktion ska bestämmelsen i föregående punkt endast gälla för den första leveransen.

Varje avtal ingås under förutsättning att de berörda produkterna är tillgängliga i tillräcklig omfattning.

Artikel 6 - Ångerrätt

Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att häva avtalet utan att ange skäl under en period av 14 dagar. Denna ångerfrist börjar dagen efter det att konsumenten eller en tidigare utsedd person som konsumenten och företagaren utsett till företrädare för konsumenten har mottagit produkten.

Under avkylningsperioden ska konsumenten behandla produkten och dess förpackning med omsorg. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt ska han returnera produkten med alla tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i originalskick och originalförpackning till företagaren, enligt de rimliga och tydliga instruktioner som företagaren har gett.

När konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han eller hon skyldig att meddela företagaren detta inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Konsumenten ska meddela detta genom ett skriftligt meddelande/mail. När konsumenten har meddelat att han vill utnyttja sin ångerrätt måste han returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har returnerats i tid, till exempel med hjälp av ett postbevis.

Om kunden efter utgången av de perioder som anges i punkterna 2 och 3 inte har meddelat sin avsikt att utnyttja sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till företagaren, är köpet ett faktum.

Artikel 7 - Kostnader i händelse av återkallelse

Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska kostnaderna för att skicka tillbaka produkterna betalas av konsumenten.

Om konsumenten har betalat ett belopp ska näringsidkaren betala tillbaka detta belopp så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter det att avtalet har hävdats. Förutsättningen är att produkten redan har mottagits av säljaren eller att ett avgörande bevis för att den har returnerats kan tillhandahållas.

Artikel 8 - Undantag från ångerrätten

Företagaren kan utesluta konsumentens ångerrätt för produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3. Undantaget från ångerrätten gäller endast om

Företagaren har tydligt angett detta i erbjudandet, eller åtminstone i god tid innan avtalet ingås.

Det är endast möjligt att utesluta ångerrätten för produkter:

 1. som har utförts av företagaren enligt konsumentens specifikationer;
 2. som är klart personliga till sin natur;
 3. som inte kan returneras på grund av sin karaktär;
 4. som kan försämras eller åldras snabbt;
 5. vars pris är föremål för fluktuationer på den finansmarknad på vilken

företagaren har inget inflytande;

 1. för enskilda tidningar och tidskrifter;
 2. för ljud- och videoinspelningar och datorprogram som konsumenten har brutit förseglingen på.
 3. För hygieniska produkter som konsumenten har brutit förseglingen på.

Det är endast möjligt att utesluta ångerrätten för tjänster:

 1. om logi, transport, catering eller fritidsverksamhet som ska utföras ett visst datum eller under en viss period;
 2. vars leverans har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan betänketiden har löpt ut;
 3. om vadslagning och lotterier.

Artikel 9 - Priset

Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, med undantag för prisändringar som beror på ändringar av momssatserna.

Med avvikelse från föregående punkt får entreprenören erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som entreprenören inte kan påverka, till rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att alla priser som nämns är rekommenderade priser kommer att anges i erbjudandet.

Prishöjningar inom tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om de är en följd av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter.

Prishöjningar från och med 3 månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit det och:

 1. de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter, eller
 2. konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.

Enligt § 5.1 i lagen om omsättningsskatt från 1968 är platsen för leverans det land där transporten börjar. I detta fall sker leveransen utanför EU. Post- eller kurirföretaget kommer därför att ta ut importmoms och/eller tullkostnader från kunden. Företagaren kommer därför inte att ta ut moms.

Alla priser gäller med förbehåll för tryck- och sättningsfel. Vi tar inget ansvar för konsekvenserna av feltryck och felskrivningar. Vid tryckfel är entreprenören inte skyldig att leverera produkten till det felaktiga priset.

Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

Näringsidkaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet samt de lagstadgade bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som gällde den dag då avtalet ingicks. Om så överenskommits garanterar företagaren också att produkten är lämplig för annan än normal användning.

En garanti som tillhandahålls av näringsidkaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de rättsliga rättigheter och krav som konsumenten kan göra gällande mot näringsidkaren på grundval av avtalet.

Eventuella defekter eller felaktigt levererade produkter ska anmälas skriftligen till företagaren inom 14 dagar efter leveransen. Produkterna måste returneras i originalförpackningen och i nytt skick.

Företagarens garantitid motsvarar tillverkarens garantitid. Näringsidkaren är dock aldrig ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild tillämpning av konsumenten, och inte heller för några råd om användning eller tillämpning av produkterna.

Garantin gäller inte om:

Konsumenten har själv reparerat och/eller modifierat de levererade produkterna eller låtit tredje part reparera och/eller modifiera dem;

De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller har på annat sätt hanterats vårdslöst eller i strid med entreprenörens och/eller förpackningens anvisningar;

Bristen är helt eller delvis en följd av bestämmelser som regeringen har utfärdat eller kommer att utfärda med avseende på de använda materialens art eller kvalitet.

Artikel 11 - Leverans och genomförande

Företagaren ska iaktta största möjliga omsorg när han tar emot och utför produktbeställningar.

Med förbehåll för vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att utföra accepterade beställningar skyndsamt, dock senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har godkänt en längre leveranstid. Om leveransen har försenats eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras ska konsumenten informeras om detta inom 30 dagar efter det att beställningen gjordes. I så fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnad och rätt till eventuell ersättning.

Vid upplösning i enlighet med föregående punkt ska företagaren återbetala det belopp som konsumenten betalat så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter upplösningen.

Om leveransen av en beställd produkt visar sig vara omöjlig ska företagaren försöka tillhandahålla en ersättningsartikel. Det faktum att en ersättningsartikel levereras ska rapporteras på ett tydligt och begripligt sätt, senast vid leveransen. Ångerrätten kan inte uteslutas med ersättningsartiklar. Kostnaden för eventuell returfrakt ska bäras av entreprenören.

Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en tidigare utsedd och meddelad representant för entreprenören, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 12 - Fortsatta transaktioner: varaktighet, uppsägning och förnyelse

Uppsägning

Konsumenten kan när som helst säga upp ett avtal på obestämd tid, som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på upp till en månad.

Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat företaget.

Konsumenten får säga upp ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster när som helst vid utgången av den fasta löptiden i enlighet med tillämpliga uppsägningsregler och med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.

Konsumenten får häva de avtal som avses i föregående punkter:

när som helst och ska inte begränsas till att upphöra vid en viss tidpunkt eller under en viss period;


alltid säga upp dem med samma uppsägningstid som företagaren har fastställt för sig själv. Förlängning

Ett avtal som gäller för en bestämd tidsperiod och som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för en bestämd tidsperiod.

Med avvikelse från föregående punkt får ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter tyst förlängas med högst tre månader, om konsumenten har rätt att säga upp det förlängda avtalet i slutet av förlängningsperioden med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.

Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast förlängas automatiskt på obestämd tid om konsumenten alltid har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid som inte överstiger en månad och en period som inte överstiger tre månader om avtalet avser regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller tidskrifter, men mindre än en gång i månaden.

Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter som introduktion (prov- eller introduktionsabonnemang) ska inte fortsätta att gälla under tystnad och ska upphöra automatiskt vid prov- eller introduktionsperiodens slut.

Varaktighet

Om ett avtal har en löptid på mer än ett år får konsumenten efter ett år när som helst säga upp avtalet med en uppsägningstid på upp till en månad, om inte rimlighet och rättvisa kräver något annat.

Artikel 13 - Betalning

Om inget annat datum har avtalats bör de belopp som konsumenten ska betala betalas inom sju arbetsdagar efter det att betänketiden enligt artikel 6.1 har inletts. Om det är fråga om ett avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period löpa efter det att konsumenten har fått bekräftelsen på avtalet.

Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i de betalningsuppgifter som tillhandahållits eller nämnts till företagaren.

Om konsumenten inte betalar har företagaren rätt att, med förbehåll för rättsliga begränsningar, debitera konsumenten för alla rimliga kostnader som konsumenten har fått kännedom om i förväg.

Artikel 14 - Klagomålsförfarandet

Reklamationer om avtalets genomförande ska lämnas in till företagaren inom 7 dagar, med en fullständig och tydlig beskrivning, efter det att konsumenten har upptäckt bristerna.

Klagomål som lämnas in till företagaren ska besvaras inom 14 dagar, räknat från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebart längre handläggningstid ska företagaren svara inom 14 dagar med ett meddelande om att han eller hon mottagit klagomålet och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidigt samråd uppstår en tvist som omfattas av tvistlösningsförfarandet.

Ett klagomål upphäver inte entreprenörens skyldigheter, såvida inte entreprenören skriftligen anger något annat.

Om entreprenören anser att klagomålet är berättigat ska entreprenören efter eget gottfinnande antingen ersätta eller reparera de levererade produkterna kostnadsfritt.

Artikel 15 - Tvister

Endast nederländsk lag är tillämplig på avtal mellan företagaren och konsumenten som omfattas av dessa allmänna villkor. Även om konsumenten bor utomlands.